miercuri, 8 martie 2017

Březost

březost, gravidita, graviditas - stav, kdy se v děloze samice vyvíjí jeden nebo více plodů. B. začíná opbzenim vajíčka v pohlavních orgánech samice a konči porodem plodu. Délka b. je druhově specifická, obecně platí: čím je větši velikost druhu, tím je doba b. delší. V.t. tabulka Délka březosti u některých savců.

DobŠiná

DobŠiná, m. ve Východosl. kr., okr. Rožůava, ve SI. radohoří, 4368 obyv. Prům. těžební (azbest), výr. azbestových vláken, prům. stroj. (Kovovzdu-chotech. zařízení), dřevařský, pap., družstevní výr. zimní obuvi, elektrárna. Východisko do Dobšinské radové jaskyně.

marți, 7 martie 2017

Andressová

Andressová [endres-] Vrsula. *1936, amer. film. herečka (Casanova, Hvězda jihu. Muž z Hongkongu). Andrewartha [endrúrse] Herbert Geor-ge, *1907, austr. zoolog a ekolog. Studuje problémy populační ekol., di-apauzy a otázky fyziol. hmyzu. Andrews [endrúz] Harry, *1911, angl. div. (Hamlet) a film. herec (Ve službách papeže).

Břežková Jana

Břežková Jana, *1943, č. herečka; členka Činoherního klubu v Praze od 1967. Role ve filmech: Černá dynastie. Začít znovu.

Bodová svářečka

bodová svářečka, bodovací svářecí stroj — odporová svářečka k bodovému svařování. Vodou chlazené elektrody dosedají tlakem v mistě sváru, bodový zdroj, fyz, b. z. záření (např. světelného), zdroj záření o malých rozměrech ve srovnání se vzdáleností přijímače, takže je lze při (např. foto-metrických) výpočtech zanedbat. Rovnoměrný (izotropní) b. z. vyzařuje do všech směrů stejně.

Calla

Calla [kala, lat. < řec.] viz Zante-deschia.

Divertikl

divertikl [dy-ty-, lat.], lék. diverticu-lum — vychlípenina, např. d. jícnu, vychlípenina stěny jícnu, divertimento [dy-ty-, it.], hud. instrumentální skladba svitového typu s volným počtem vět (Haydn, Mozart), diverze [dy-, lat.], záškodnictví - nepřátelská podvratná činnost zaměřená na rozvrácení obranyschopnosti a polit. systému státu.

Baštila

Baštila [-ty-], opevněný zámek v Pařiži, státní vězení. Jeji dobyli 14. 7. 1789 bylo zač. fr. burz. řev. 18.st.; ještě téhož roku byla B. úplně rozbořena. Den dobytí B. je fr. státním svátkem, bastion [ ty-, fr.], zákl. jed. bastionové soustavy, předsunutá plochá bašta ve tvaru pětiúhelníku, vyvinutá během

luni, 6 martie 2017

Balliol

Balliol [bejljel] Edward, 11363, skotský feudál; od 1332 se pokoušel získat v bojích s Brucem skotskou korunu. 1333 korunován, ale již 1334 vyhnán, znovu dosazen Edwardem III., jemuž 1356 odevzdal království.

Cape Town

Cape Town [kejp taun] viz Kapské Město.

Bravničar

Bravničar [-ny-J Aíatija, *1897, slovinský skladatel (tri symfonie, opera Chlapec Jernej, úpravy lid. písni), brávník. drozd b., Tur dus viscivorus — pták z čeledi drozdovitých, náš největší zástupce této čeledi. Žije hl. v jehličnatých lesích; je chráněný, bravo [it.] 1. výborně, znamenitě; 2. najatý vrah, bandita.

Bouček Jaroslav

Bouček Jaroslav, *1903, č. pracovník v oboru fot. a film. techniky; prof. AMU, jeden ze zakl. její film. a televizní fakulty.

Brukev

brukev, Brassica — rod dvoudělož-ných rostl, z čeledi brukvovitých asi se 40 druhy. Nejdůlje b. zelná, Brassica oleracea, pěst. v mnoha odrůdách jako zelenina (např. kedluben, květák). B. řepka, Brassica na pus, a b. řepák, Brassica rapa, se pěstuji jako olejniny. brukvokvěté, Brassicales — řád dvou-děložných rostlin: byliny se střída-

Bemeker Erich

Bemeker Erich, 1874-1937, něm. jazykovědec slavista; prof. univ. ve Vratislavi. Autor slovanského etymolo-gického slovníku.

duminică, 5 martie 2017

Álvarez Arnedo

Álvarez Arnedo [a-s] Gerónimo viz Arnedo Álvarez Gerónimo.

Abebjan Manuk

Abebjan Manuk, 1855-1944, sov. lingista, lit. védec a folklorista; člen Arrénské AV (1943).

Z vůdců girondistů

z vůdců girondistů, představitel řev. zahr. politiky (jeho stoupenci reakcí nazýváni brissotini). Po vítězství jako -bínů popraven.

Beilstein

Beilstein [bajlštajn] Fjodor Fjodorovič, 1838—1906. rus. org. chemik něm. pův.; prof. těch. v Petrohradě, akad. petrohradské A V (1885). Autor prv

Braunová Lily

Braunová Lily, 1865—k916, něm. soc.

Braun Volker

Braun Volker, *1939, ném. (NDR) lyrik a dramatik, autor veršů proti amer. agresi ve Vietnamu Kriegs-Er-klárung (Vypovězeni války), polit, angažovaného svazku lyriky Wir und nicht sie (My a ne oni), hry Die Kipper. zabývající se problémem seberealizace v sociál, společnosti.

sâmbătă, 4 martie 2017

Komárno

Komárno, v Podunajské nížině, 3277 obyv. Vinařství.

Bolstad

Bolstad [búlsta] Qivind, *1905, norský romanopisec a dramatik, radikální kritik měšťáctva. Autor románů Ko-řistnici a Červená begónie.

Cusanus

Cusanus [kuzá-] viz Kusánský Mikuláš.

Dendrometrie

dendrometrie [řec.], nauka o měření a stanovení taxačních veličin lesních stromů; součást lesnictví.

Clarková

Clarková [klár-] Petula, *1932, brit. div. a film. herečka a zpěvačka. Hrála v muzikálech a veselohrách (Divo-tvorný hrnec).

C úhonám

C úhonám [ka-] Cle to, *1904, it. ideál, burž. filozof; zabývá se dějinami filoz. i est., svůj filoz. systém vyložil ve spise Nástin kritické filozofie čisté zkušenosti.

vineri, 3 martie 2017

Bajan Paulin

Bajan Paulin, 1721 - 1792, sl. skladatel a varhaník. Sestavil, kaligraficky napsal a kresbami vyzdobil čtyři kancionály.

Kinematografie

kinematografie, zvi. v 60. letech, a to v Egyptě, Libanonu, Maroku, Alžír-sku, Iráku a Tunisku. V ostatních státech arab. světa se vyrábějí jen krátko-metrážní dokumenty a kratší publicistické útvary.

Borodino

Borodino [-edé, později hnědnoucí povlaky. Postihují např řepu. okurky, mrkev, jahodnik.

Výpověď

výpověď, graf. označovaná zpra iila appeasement [epíz-, angl.], ozn. usmi- a priori [á -óri, lat. předem], výraz, třemi tečkami. Častá v moderní pas.: řovací politiky brit. konzervativní vlá- jjnž se na rozdíl od výrazu a posteriori Tak se mi jeví svět c tu chvíli. ;m dy (zvi. Chamberlainovy) vůči náčist, označuje poznáni nezávislé na zku-let po Hirošimě, / v tu hypnouhu Německu a fašist. Itálii 1935 — 39; knosti ve smyslu jeho platnosti nebo chvíli... (Hrubín) a v impresionkíié ústupky měly zaměřit agresivitu něm. i ve smyslu jeho původu, próze (Šrámek). imper vůči SSSR. Jedním z důsledků Apró Antal, *1913, mad. stranický

Deutsche Bank

Deutsche Bank [dojče], nejvlivnější banka NSR se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Zal. 1870.

joi, 2 martie 2017

Difenylamin

difenylamin [dy-, řec.], (C6H5)2NH, aromatický sekundární amin; používá se např. v barvářství, v analytické chemii jako indikátor.

Cinerarium

cinerarium [-rá-, lat.], popelnice (uma) nebo místo jejího uložení.

Barbaro Umberto

Barbaro Umberto, 1902 - 1959, it. film. kritik a teoretik (// film e il risorci-ménto marxista delTarte — Film a jeho marx. přínos umění). Zakl. it. marx. film. kritiky a teorie. Překl. Pudovkina, Ejzenštejna, Balázse.

Cvclostigmatales

Cvclostigmatales [-klosty-tálés, řec.j. řád vyhynulých devonských až triasových cévnatých výtrusných rostlin ze skupiny plavuní, stromovitého vzrůstu. cyklostyl [rec.] viz rozmnožovací stroj, cyklotema [řec.j, sedimentační cyklus

Banarescu

Banarescu [-sku] Petru, *1928, rumunský ichtyolog. Studuje hl. systema-tiku a zeměpisné rozšíření ryb.

Bayamo

Bayamo [-ja], m. na vých. Kubě v provincii Oriente, 72000 obyv. Pěst. cukrové třtiny, tabáku; chov dobytka.

miercuri, 1 martie 2017

Bernanos

Bernanos [-nós] Georges, 1888-1948, fr. romanopisec a kat. orientovaný esejista (Pod sluncem Satanovým, Deník venkovského faráře. Mrtvá farnost). Od krajní pravice přešel k anti-fašismu. ovšem s odporem k rev. a materialismu.

Brack an der Leitha

Brack an der Leitha [bruk lajta] viz Most nad Litavou.

Balík Jaroslav

Balík Jaroslav, *1924, č. film. režisér a scenárista (Bomba, Reportáž psaná na oprátce, Tarzanova smrt. Milenci v roce jedna, Smrt létajícího ptáčka); režie i v televizi (Kouzelný dům, Případ Mauritius). Z.um. (1975).

Bratislavská lýra

Bratislavská lýra, mez. hud. festival populárních písni, pořádaný každoročně v červnu od 1966. Součástí jc soutěž pisni čs. autorů a přehlídkové koncerty našich i zahr. souborů a interpretů.

Cimarosa

Cimarosa [či-róza] Domenico. 1749 až 1801, it. skladatel opery buffy; autor 64 oper (Tajně manželství), cirk. a jiných děl.

Dolnooharski tabule

Dolnooharski tabule, geomorfologicky celek v ČSR v podsoustavě Polabské tabule, členitá pahorkatina, nej vyšší Říp, 459 m n.m. Člení se na tabuli Hazmburskou, Řipskou a Terezínskou kotlinu